text: Mgr. Kateřina Kučerová - rozvojové poradenství
impulz cíle varianty identita tvorba integrace změny celistvost volba
homepage
ePoradna na Facebooku

Etický kodex

Psycholog a kouč

 • … přijme jen takovou zakázku, která odpovídá úrovni jeho zkušeností a znalostí vzhledem k potřebám klienta.
 • … ctí rámec dohodnutého kontraktu. Pokud potřeby klienta tento rámec překračují, domluví se s ním, pokud je to možné v souladu se zakázkou a stanoví nový kontrakt nebo doporučí klientovi příslušného kompetentvního odborníka.
 • … bude rozvíjet a zvyšovat úroveň vlastních kompetencí účastí v odpovídajících výcvicích, příslušných návazných profesně rozvojových aktivitách a supervizích.
 • … během procesu koučování/poradenství i po jeho skončení zachovává mlčenlivost ohledně informací, které se během procesu koučování od klienta či zadavatele dozvěděl.
 • … během procesu koučování/poradenství i po jeho skončení dbá na důvěrné a bezpečné zacházení se všemi záznamy a daty v souladu s platnou legislativou.
 • … získané informace zveřejňuje pouze tehdy, je-li tak jasně domluveno s klientem a v takové podobě, kterou klient odsouhlasil.
 • … zachovává mlčenlivost ohledně informací, které se dozvěděl v průběhu supervize, intervize či vzdělávacích aktivit o jiných kolezích, s výjimkou jedná-li podle bodu.
 • … jedná v souladu s platným právem a nepodporuje, nepřispívá a nenapomáhá vědomě jednání, jež je nepoctivé, nezákonné, neprofesionální nebo diskriminační.
 • … respektuje osobnost klienta, důvěřuje v jeho schopnosti a potenciál.
 • … respektuje rozvojové potřeby klienta tak, jak byly definovány v kontraktu a reaguje na jejich proměny v průběhu spolupráce.
 • … klienta informuje pravdivě a přesně o své profesní kvalifikaci psychologa/kouče a na požádání svou kvalifikaci doloží příslušnými doklady.
 • … zaručuje, že délka koučování respektuje zakázku a kontrakt. Pokud to klient i zadavatel považují za přínosné, vyjedná rozšíření zakázky a nový kontrakt.
 • … v průběhu koučování/poradenství ani po jeho skončení nezneužije vztahu důvěry a možné závislosti.
 • … v případě vzniku konfliktu zájmů komerční nebo emocionální povahy vyplývající ze spolupráce formou koučování, je zvládne rychle a efektivně tak, aby zamezil újmě na straně klienta nebo zadavatele.
 • … projevuje respekt k rozmanitosti přístupů v koučování/poradenství a vůči ostatním kolegům.
 • … nikdy nevydává práci a názory druhých za své vlastní.